The default text

The default text

 

Gniewino, dn. 25.05.2018 r.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Od m25 maja 2018 r. będzie stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w skrócie : RODO.

RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. Administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.


§1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych Państwa jest MASTER CORGIPS Leszek Sosnowski  z siedzibą ul. Słoneczna 1, 84-250 Gniewino, wpisany do CEDiG w Wejherowie.

§ 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cel, dla których MASTER CORGIPS Leszek Sosnowski  przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług . Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez MASTER CORGIPS Leszek Sosnowski  jest:
1. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
2. zapewnienie najwyższej jakości usług .

§ 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych , pozyskanych przez MASTER CORGIPS Leszek Sosnowski  jest umowa o świadczenie usług MASTER CORGIPS Leszek Sosnowski  informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie najwyższej jakości usług jest to usprawiedliwiony cel administratora.

§ 4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE


MASTER CORGIPS Leszek Sosnowski  przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT MASTER CORGIPS Leszek Sosnowski  oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
3. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego. 
4. firmom(kurierskim) świadczących usługi transportowe,
5. upoważnionym pracownikom       


§ 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe:
1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług MASTER CORGIPS Leszek Sosnowski   będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych MASTER CORGIPS Leszek Sosnowski  lub klienta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

§ 6. PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH


Każdy ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych. Ponadto, każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w MASTER CORGIPS Leszek Sosnowski  . Ponadto, MASTER CORGIPS Leszek Sosnowski  udostępnia adres corgips@corgips.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

§ 7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, numeru kontaktowego telefonu, jest wymogiem ustawowym do zawarcia umowy o usługi /kontraktu/zlecenia/transakcji. Brak podania danych osobowych i podpisania zgody na przetwarzanie przez nas tych danych MASTER CORGIPS Leszek Sosnowski uniemożliwi  zawarcie umowy o usługi /kontraktu/zlecenia/transakcji.

§ 9. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

Z poważaniem
Leszek Sosnowski

 

Copyright 2017